Razpis – nagrade ZGS 2022

Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike nagrad ZGS leta 2022

Komisija za priznanja pri ZGS poziva k zbiranju predlogov za nagrade in priznanja Zveze geografov Slovenije, in sicer: priznanje Častni član Zveze, Melikovo priznanje, Ilešičevo priznanje, Melikovo priznanje za mladega znanstvenika ali obetajočega geografa raziskovalca, priznanje Plaketa Zveze (zlata, srebrna in bronasta) ter priznanje Pohvala Zveze.

Priznanja se podeljujejo posameznikom in institucijam za:

 • razvoj slovenske geografske misli in za vidne dosežke znanstvenoraziskovalnega dela na različnih področjih geografije in pri uveljavitvi njenih dosežkov na področju vzgoje in izobraževanja;
 • uveljavitev in utrditev geografije kot temeljne nacionalne vede;
 • razvoj, modernizacijo in uveljavitev geografije kot temeljnega in splošno izobraževalnega predmeta na vseh stopnjah našega šolskega (izobraževalnega) sistema;
 • uspešen in inovativen prenos znanstvenoraziskovalnih rezultatov in njihovih dosežkov ter temeljnih geografskih zakonitosti v aplikativne prostorske in družbene vede;
 • zasluge pri širjenju in utrjevanju ugleda slovenske geografije doma in v svetu;
 • zasluge pri razvijanju in utrjevanju organizacijske rasti in razvejene dejavnosti društev in njihovega strokovnega uveljavljanja na različnih področjih dela;
 • uspešno in predano delo v organih Zveze in geografskih društvih;
 • dosežke na področju geografskega strokovnega, poljudnoznanstvenega, znanstvenoraziskovalnega in izobraževalnega tiska.

Število podeljenih priznanj je omejeno. Podeljeno bo največ eno častno članstvo, Melikovo priznanje, Ilešičevo priznanje ter Melikovo priznanje za mladega znanstvenika ali obetajočega geografa raziskovalca. Podeljeni bosta največ dve zlati, tri srebrna, pet bronastih priznanj ter sedem pohval ZGS.

Podrobnejša merila za predlaganje kandidatov za dobitnike razpisanih nagrad so zapisana v 10., 12., 13., 14., 16. in 17. členu Pravilnika o dodeljevanju nagrad Zveze geografov Slovenije.

Pravico do predlaganja kandidatov imajo: Komisija za priznanja, vsa delovna telesa Zveze, vsa društva člani Zveze, geografske institucije in skupina vsaj petih članov geografskih društev.

Predlog dobitnika priznanja naj vsebuje:

 1. ime in priimek kandidata ter naslov stalnega bivališča,
 2. kratek življenjepis z osnovnimi rojstnimi, študijskimi in zaposlitvenimi podatki,
 3. delo v geografskem društvu in
 4. ovrednotenje kandidatovega prispevka k razvoju in uveljavljanju geografije na znanstvenem ali/in na pedagoškem področju (osredotočite se na vsebino alinej iz prvega odstavka).

Predlogi naj bodo usklajeni s Pravilnikom o priznanjih ZGS, ki je v veljavi od rednega občnega zbora 17. marca 2009. Pravilnik je objavljen na spletni strani https://zgs.splet.arnes.si/pravilnik-nagrade/. Posebej opozarjamo na drugi odstavek 27. člena Pravilnika, ki določa, da je: »… časovni razmik med podelitvijo priznanja ZGS posamezniku […] praviloma najmanj pet let …«. O prejetih predlogih bo odločala Komisija za priznanja, ki je bila imenovana na občnem zboru ZGS dne 22. septembra 2017. Komisija ne bo upoštevala predlogov, ki ne ustrezajo formalnim zahtevam.

Predloge z utemeljitvijo pošljite na:

 • elektronski naslov zveza.geografov@gmail.com (zadeva: Predlog za nagrade ZGS),
 • ali v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: Zveza geografov Slovenije, p.p. 306, 1001 Ljubljana.

Predloge pošljite do 1. februarja 2022.

Priznanja bodo podeljena na Zborovanju slovenskih geografov v Slovenj Gradcu, aprila prihodnje leto.

Vladimir Drozg,

predsednik Komisije za priznanja

You may also like...